fredag den 15. februar 2013

Boligreguleringsloven vs bopælspligten

Sommerhuse i Danmark kan kun købes af danske statsborgere! En lidt underlig lov, når danske statsborgere kan købe sommerboliger i udlandet, men sådan er loven altså - og det må udlændinge finde sig i. Eller behøver de egentlig det - de kan da bare købe et helårshus, hvorefter de kan forsøge, ad lovens vej, at få bopælspligten ophævet!

Normalt er dette ikke bare noget, der kan lade sig gøre, men de helt ekstraordinære omstændigheder vi har for tiden, kan åbne op for denne mulighed - på Bornholm!

Hvis man køber sig et helårshus i bl.a. de kystnære områder, skal den nye ejer - enten selv bo i huset, eller også leje huset ud efter minimum 6 uger efter overtagelsen. Dette skal ske efter denne lov:


Boligreguleringsloven
Kapitel VII
Benyttelse af boliger
§ 48. Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.
Stk. 2. Har en bolig været ledig i mere end 6 uger, skal ejeren foretage anmeldelse af den ledige lejlighed til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Efter udløbet af den angivne frist kan kommunalbestyrelsen anvise en lejlighedssøgende, til hvem ejeren straks er pligtig at udleje boligen, jf. dog stk. 6.


 Altså en ny ejer har visse forpligtigelser jævnfør Boligreguleringslovens bogstav, men har den pågældende kommune også en pligt i denne sammenhæng?

Hvis vi ser på § 48 Stk. 3, så siger teksten "efter udløbet af den angivne frist kan kommunalbestyrelsen anvise ..."! Som vi kan læse, står der "kan" og ikke skal - men er det så det? Nu går vi ned til § 51 Stk. 3, som siger:

§ 51. Kommunalbestyrelsens svar på en ansøgning om samtykke i henhold til §§ 46, 47 og 50 skal foreligge senest 6 uger efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen eller den dokumentation, som kommunalbestyrelsen har udbedt sig.
Stk. 2. Er boligen ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen.
Stk. 3. Har kommunalbestyrelsen nægtet samtykke, kan ejeren anmode kommunalbestyrelsen om i medfør af § 48, stk. 3, at anvise en lejer til boligen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses kommunalbestyrelsens samtykke for meddelt.Her står det tydeligt, at der er ting, som en kommune skal overholde i denne forbindelse - altså forsøge at få huset udlejet - og hvis dette ikke kan lade sig gøre, ophæves bopælspligten på huset.

Igen er så spørgsmålet om, hvor meget Bornholms Regionskommune pt. gør for at overholde Boligreguleringsloven, da det er yderst tvivlsomt, at kommunen kan få udlejet alle de tomme boliger, som pt. er på Bornholm. Hvis man gjorde husejerne opmærksom på denne lov, ville kommunen komme ud for, at skulle ophæve bopælspligten på en hel del huse, som ville være helt umuligt at udleje.

Derfor er denne aktuelle boligsituation ideel for, at købe sig et helårshus, med henblik på, at få boligpligten ophævet ifølge loven!

Så mit spørgsmål er - endnu engang - er Boligreguleringsloven et element, der indgår i en omlægning af bopælspligten på Bornholm?

Efter jeg første gang skrev om Boligreguleringsloven, har jeg fået unormalt mange læsere fra Sverige, Holland og - USA. Det er bestemt ikke sikkert, at alle har søgt omtalte sider, men det tyder på en vis interesse i emnet!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar