tirsdag den 12. februar 2013

Debatten om bopælspligten på Bornholm

Det er ikke meget, der er sluppet ud om, hvad der i spil for en ophævelse af bopælspligten her på Bornholm, kun, at Borgmester Winnie Grosbøll, stod frem i TV2 Bornholm og fortalte, at seminaret om bopælspligten havde belyst, at det var en nødvendighed, at vi fik gjort noget ved bopælspligten, da der var alt for mange huse til salg, som på det nærmeste var usælgelige. Det gjorde det heller ikke meget nemmere, at mange bornholmere flytter til den øvrige del af landet på grund af arbejde, samt, at en hel del familier flytter til Rønne, hvilket bevirker en stor fraflytning fra den øvrige del af Bornholm.


  • At så Bornholms Regionskommune (BRK), på samme tidspunkt, forsøger at få samlet alle kommunens samlede aktiviteter i Rønne gør, at der bliver sat et yderlig skub i tilflytningen til Rønne. Så man kan roligt sige, at BRK's egne planer, også er med til, at affolke den øvrige del af Bornholm!Hvad er egentlig i spil?

Som skrevet, er der ikke meget, der endnu har set dagens lys af direkte handlingsplaner for en omlægning af bopælspligten på Bornholm, dog har jeg hørt, at det kan dreje sig om huse på op til 90 kvm. Hvis det har sin rigtighed, så må det være en "ommer"!


  • Huse på op til 90 kvm? Man vil noget, og alligevel vil man ikke noget - helhjertet! Det vil i hvert fald ikke give den effekt. som kan rette op på øens store problem med alle de tomme huse, der er til salg - for jeg går ud fra, at omtalte målgruppe ikke gælder for Rønne, og ej heller for midtbydele i Hasle, Allinge, Gudhjem, Svaneke, Aakirkeby og Nexø! Så allerede her går det helt galt - hvis dette har sin rigtighed?Boligreguleringsloven

Har BRK egentlig tænkt over "Boligreguleringsloven § 48 og § 51, og hvilken betydning denne har for vor aktuelle boligsituation?


  • Mange købere kan med fordel købe større huse på de mest populære steder på øen - og næsten være sikre på, at bopælspligten kan ophæves efter boligreguleringsloven § 48 og § 51, idet BRK, med garanti, ikke kan leje disse huse ud, da disse ligger attraktivt og kystnært - og et omkostningsbestemt budget til dette, vil nok gøre, at lejen vil få en størrelse, så BRK, alene af den grund, næppe er interesseret i at udleje huset, da dette vil være en umulighed. Herefter vil ejeren kunne få sin bopælspligt ophævet efter Boligreguleringsloven § 51, stk. 3.
  • Spørgsmålet er også, hvor meget gør BRK i øjeblikket for, at husejerne til de mange tomme boliger overholder loven om bopælspligten vedrørende udlejning af deres boliger? For det vil være en smal sag, hvis BRK sammenkørte data fra husene, da man hurtigt kan danne sig et overblik over forbruget af el og vand i ejendommene.


Boligreguleringsloven
Kapitel VII
Benyttelse af boliger
§ 48. Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.
Stk. 2. Har en bolig været ledig i mere end 6 uger, skal ejeren foretage anmeldelse af den ledige lejlighed til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Efter udløbet af den angivne frist kan kommunalbestyrelsen anvise en lejlighedssøgende, til hvem ejeren straks er pligtig at udleje boligen, jf. dog stk. 6.


§ 51. Kommunalbestyrelsens svar på en ansøgning om samtykke i henhold til §§ 46, 47 og 50 skal foreligge senest 6 uger efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen eller den dokumentation, som kommunalbestyrelsen har udbedt sig.
Stk. 2. Er boligen ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen.
Stk. 3. Har kommunalbestyrelsen nægtet samtykke, kan ejeren anmode kommunalbestyrelsen om i medfør af § 48, stk. 3, at anvise en lejer til boligen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses kommunalbestyrelsens samtykke for meddelt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar