lørdag den 9. marts 2013

Boligreguleringslovens bivirkning på Bornholm

Som boligsituationen er for tiden, medvirker Boilgreguleringsloven direkte til, at forgylde køber, der går efter at erhverve sig en fritids/sommerbolig til en fordelagtig pris. Her taler jeg udelukkende for den situation som Bornholm pt. befinder sig i, da jeg ikke har den nødvendige viden for det øvrige Danmark.


Hvad skal Bornholms Regionskommune (BRK) gøre?

Når en boligejer ikke bor i sin bolig efter 6 uger, regnet fra overtagelsen, skal boligejeren meddele dette forhold til BRK, hvis dette ikke sker, overtræder boligejeren Boligreguleringsloven § 48, stk. 2.


Boligreguleringsloven
Kapitel VII
Benyttelse af boliger
§ 48. Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den fortsat benyttes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse. Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et en- eller tofamilieshus, som udlejeren bebor.
Stk. 2. Har en bolig været ledig i mere end 6 uger, skal ejeren foretage anmeldelse af den ledige lejlighed til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Efter udløbet af den angivne frist kan kommunalbestyrelsen anvise en lejlighedssøgende, til hvem ejeren straks er pligtig at udleje boligen, jf. dog stk. 6.

Hvad gør BRK så for, at boligejeren overholder loven? Absolut intet - med mindre, at kommunen får en anmeldelse fra en nabo eller anden borger, så er de "nødt til" at undersøge sagen. Hvis en borger ikke overholder loven - og her er det ret tydeligt med de mange tomme boliger vi har for tiden på Bornholm - så skal BRK gøre sit til, at loven overholdes, ellers er kommunen selv medskyldig i, at der sker vedvarende lovbrud! 


Hvordan forgylder denne lov en køber?

Ved Boligreguleringslovens § 51, stk. 3, vil bopælspligten kunne ophæves efter bare tre måneder - efter overtagelsen af en bolig.
Først de 6 uger fra overtagelsen, hvorefter kommunen skal forsøge (i en periode på endnu 6 uger) at leje boligen ud - og med de mange tomme boliger, vil det være umuligt.

Her er beviset:


§ 51. 
Stk. 3. Har kommunalbestyrelsen nægtet samtykke, kan ejeren anmode kommunalbestyrelsen om i medfør af § 48, stk. 3, at anvise en lejer til boligen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses kommunalbestyrelsens samtykke for meddelt.


  • En udlænding kan ikke købe et sommerhus i Danmark! Det kan man så mene hvad man vil om, men det er loven om den sag! Men er der så huller i den lov, der gør det muligt at erhverve sig en sommerbolig for en udlænding?


  • En boligkøber, der godt vil gøre en rigtig god handel, har de bedste betingelser for tiden. Priserne er faldet med 40% siden krisen satte ind, og hvis man vil købe en fritidsbolig, kan man næsten med statsgaranti købe sig et helårshus, med den helt rigtige placering, hvorefter man, efter bare tre måneder, kan få bopælspligten ophævet på huset. Og så har man en fritids/sommerbolig - og med Boligreguleringsloven som det direkte værktøj.


Når man så ved hvilket prislag kystnære sommerhuse handles til i dag, og hvad de fremover vil stige til, så burde det være tydeligt for enhver, hvilken kæmpe fordel der er for tiden for en køber, at erhverve sig et helårshus - med fritidshus for øje!!!

Burde denne prisfordel ikke komme sælger til gode????


Borgmesterens svar om Boligreguleringsloven

Jeg spurgte Borgmester Winni Grosbøll, om Boligreguleringsloven indgik som element i de tiltag, som er under behandling for en ophævelse af bopælspligten på Bornholm?

Hendes svar kom efter 2½ uges "tænkepause" - med rykker.

"Kære Erik Krog
Som du selv skriver har jeg lidt rigeligt at se til i øjeblikket, så jeg kan for nuværende ikke svare på dit spørgsmål.

Som det har fremgået af dagspressen har kommunalbestyrelsen haft et indledende temamøde om Boligpolitikken. De kommende måneder kommer vi til at diskutere spørgsmålet mere indgående, og til den tid vil jeg meget gerne svare på dit spørgsmål.

En endelig beslutning vil formentlig kunne behandles i kommunalbestyrelsen inden sommeferien.

Venlig hilsen

Winni Grosbøll
Borgmester" 


Konklusion
Jeg føler ikke - ved dette mangelfulde svar - at myndighederne spiller med åbne kort i denne sag. Politikerne burde tænke mere på de borgere, der stemmer på dem til kommunevalgene - for det er helt klart, at som boligsituationen pt. på Bornholm, er det til meget stor fordel for en køber - udenfor Bornholm!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar